ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Цей документ описує політику конфіденційності для сайту travel.vn.ua (далі – Сайт) туристичного агентства ArtinovTravel. У цьому документі роз'яснюється, які види інформації можуть бути зібрані і зберігатися на Сайті, та як може використовуватися і надаватися ця інформація.

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відвідувачу може бути запропоновано ввести персональні дані для цілей реєстрації на Сайті.

Після заповнення форми замовлення, а також форми зворотного зв'язку, що розміщені на Сайті, вважається, що відвідувач надав згоду на обробку ArtinovTravel персональних та контактних даних. ArtinovTravel може зберігати інформацію про з'єднання, трафік, дату та час тривалості роботи відвідувача на Сайті.

Персональні дані відвідувачів використовуються задля забезпечення обміну інформацією, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію","Про рекламу", "Про телекомунікації", "Про підприємництво", "Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах", НД ТЗІ 2.5-010-03 "Вимоги до захистуі нформації WEB- сторінки від несанкціонованого доступу".

Персональні дані відвідувачів можуть зберігатися протягом 3 років.

На Сайті фіксується доменне ім'я або IP-адреса комп'ютера відвідувача, дата доступу, файли (ім'я файлу і URL),код відповіді HTTP та веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на Сайт, кількість байт, переданих в ході сесії.

При роботі Сайту використовуються файлиcookie, які забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск.

Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умови використання Сайту відвідувачами/їх пристроями.

За допомогоюсистемиGoogleAnalyticsзбирається статистика про відвідування Сайту, така як сторінки, щовідвідуються, кількістьпереглядівсторінок, інформацію, яка булазавантажена, домениінтернет-провайдерівта країнипоходженнявідвідувачів, а такожадреси веб-сайтів, щобуливідвідані до та після Сайту, тощо.

Жодна з цихдій не пов'язана з відвідувачемособисто та вимірюєтьсятільки у сукупності.

УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (DISCLAIMER)

Сайт можеміститипосилання на іншісайти. Такіпосиланнянаведенівиключно для інформаційнихцілей тадопомагають нам найбільшповнорозкритиінформаціюабоілюструютьрозміщенийматеріал. Той факт, щоми даємопосилання на зовнішній ресурс, не означає, що ми повністюсхвалюємовикладені там позиціїабоідеї, а також не гарантуємодостовірностірозміщеної там інформації. Ми не несемовідповідальності заполітикуконфіденційностіабозмістцихсайтів. Якщо у вас є питанняабосумніви з приводу цієїполітики, Виможете зв'язатися з нами за адресоюелектронноїпошти artinov.travel@gmail.com.

АВТОМАТИЧНИЙ ЗБІР І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Автоматично збирається і зберігаєтьсянаступнаінформація:

- доменнеім'я, IP-адреса, за допомогоюякийви заходите на Сайт;

- вид браузера та операційноїсистеми;

- дата і час відвідування Сайту;

- переглянутісторінки;

- якщо Ви перейшли на Сайт по посиланню з іншого сайту – адреса цього сайту.

Відомості про трафік, який проходить через мережу, електронноюпоштою, і активністьвідвідувача в мережіІнтернет на Сайтізахищенівідповідно до законодавства. Цеозначає, щоспівробітники Центру ArtinovTravelне можутьвтручатися в таємницютелекомунікацій.

Ми маємо право надати будь-яку особистуінформаціювідвідувачів Сайту на вимогуправоохороннихорганів,за ухвалою/рішенням суду чи в рамках іншихзаконних процедур, або ж на іншуправомірнувимогузгідно з чиннимзаконодавствомУкраїни.

Ми не несемовідповідальності за упущенувигоду, неотриманийприбуток, втратуданих, або будь-якііншізбиткивідвідувачів Сайту, якщотаківиникли при користуванні Сайтом. Відвідувач Сайту використовує Сайтна йоговласнийризик. У межах, які максимально дозволяє закон, аніArtinovTravel, ані будь-якаінша сторона, яка залучена до створення, виробництваабообслуговування Сайту, не несевідповідальності запряме, непрямеабовипадковепошкодження, які будь-коли завдавалися та якібулиспричиненітим, щовідвідувачмав доступ до Сайту, користувався ним абосподівався на нього, навітьякщовідвідувачабулопопереджено про можливість таких пошкоджень та втрат.

Ми не гарантуємо та не стверджуємо, щовикористанняматеріалу, якийнадається на Сайті, не зашкодитьінтересамтретіхосіб.

Усі права на зміст Сайту належать ArtinovTravelабовикористовуються за згодоюізправовласниками. Даний сайт в цілому, і окремійогоелементиохороняються Законом України "Проавторське право і суміжні права", іншими актами чинного законодавстваУкраїни та міжнароднимидоговорами.

Відвідувачі Сайту не повинніпоширювати, змінювати, передавати, користуватисяабовикористовуватиповторно будь-яку інформацію з Сайту для будь-якоїпублічноїабокомерційної мети без письмовогодозволуArtinovTravel. Відвідувачіповиннідотримуватисявсіхавторських прав та іншихпримітокпровласність на завантажені та/абокопійованіматеріали. Скопійованаінформація повинна міститиактивнегіперпосилання на Сайт.

Копіюванняінформації з Сайту може бути здійснено у некомерційнихцілях для розміщення на сторінкахвідвідувача, у блогах, соціальних мережах.

При роботі з сайтом відвідувачу не надаються права на інтелектуальнувласністьні на сам Сайт, ні на йогозмістчи на використання будь-якихелементівбрендингуабологотипів Сайту.

Якщо Ви відвідуєтеданий Сайт, то Ви автоматичнопогоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ таїїумовами. Якщо Ви не погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та їїумовами, то Ви маєтезалишитицей Сайт.

ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Відвідувач, користуючись Сайтом, прийнявумовицієї ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, враховує та згоден зтим, що дана ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до ПОЛІТИКИКОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, публікуються на ційсторінці Сайту.

У окремих випадках ми залишаємо за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних програм.

ПОЛІТИКА
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Цей документ описує політику конфіденційності для сайту travel.vn.ua (далі – Сайт) туристичного агентства ArtinovTravel. У цьому документі роз'яснюється, які види інформації можуть бути зібрані і зберігатися на Сайті, та як може використовуватися і надаватися ця інформація.

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відвідувачу може бути запропоновано ввести персональні дані для цілей реєстрації на Сайті.

Післязаповненняформизамовлення, а такожформизворотногозв'язку, щорозміщені на Сайті, вважається, щовідвідувачнадавзгоду на обробкуArtinovTravelперсональних та контактнихданих. ArtinovTravelможезберігатиінформаціюпро з'єднання, трафік, дату та час тривалостіроботивідвідувача на Сайті.

Персональніданівідвідувачіввикористовуютьсязадлязабезпеченняобмінуінформацією, відносин у сферіреклами та комунікаціївідповідно до ЗаконівУкраїни "Про захистперсональнихданих", "Про інформацію","Про рекламу", "Про телекомунікації", "Про підприємництво", "Про захистінформації в інформаційнотелекомунікаційних системах", НД ТЗІ 2.5-010-03 "Вимоги до захистуінформації WEB- сторінкивіднесанкціонованого доступу".

Персональніданівідвідувачівможутьзберігатисяпротягом 3 років.

На Сайтіфіксуєтьсядоменнеім'яабо IP-адреса комп'ютеравідвідувача, дата доступу, файли (ім'я файлу і URL),код відповіді HTTP та веб-сайт, з якоговідвідувачпотрапив на Сайт, кількість байт, переданих в ходісесії.

При роботі Сайту використовуютьсяфайлиcookie, якізабезпечуютьпідтримкуфункційбезпеки та їх запуск.

Файлиcookieтакождозволяютьвідстежуватипорушенняполітикиконфіденційності та умовивикористанняСайту відвідувачами/їхпристроями.

За допомогоюсистемиGoogleAnalyticsзбирається статистика про відвідування Сайту, така як сторінки, щовідвідуються, кількістьпереглядівсторінок, інформацію, яка булазавантажена, домениінтернет-провайдерівта країнипоходженнявідвідувачів, а такожадреси веб-сайтів, щобуливідвідані до та після Сайту, тощо.

Жодна з цихдій не пов'язана з відвідувачемособисто та вимірюєтьсятільки у сукупності.

УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (DISCLAIMER)

Сайт можеміститипосилання на іншісайти. Такіпосиланнянаведенівиключно для інформаційнихцілей тадопомагають нам найбільшповнорозкритиінформаціюабоілюструютьрозміщенийматеріал. Той факт, щоми даємопосилання на зовнішній ресурс, не означає, що ми повністюсхвалюємовикладені там позиціїабоідеї, а також не гарантуємодостовірностірозміщеної там інформації. Ми не несемовідповідальності заполітикуконфіденційностіабозмістцихсайтів. Якщо у вас є питанняабосумніви з приводу цієїполітики, Виможете зв'язатися з нами за адресоюелектронноїпошти artinov.travel@gmail.com.

АВТОМАТИЧНИЙ ЗБІР І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Автоматично збирається і зберігаєтьсянаступнаінформація:

- доменнеім'я, IP-адреса, за допомогоюякийви заходите на Сайт;

- вид браузера та операційноїсистеми;

- дата і час відвідування Сайту;

- переглянутісторінки;

- якщо Ви перейшли на Сайт по посиланню з іншого сайту – адреса цього сайту.

Відомості про трафік, який проходить через мережу, електронноюпоштою, і активністьвідвідувача в мережіІнтернет на Сайтізахищенівідповідно до законодавства. Цеозначає, щоспівробітники Центру ArtinovTravelне можутьвтручатися в таємницютелекомунікацій.

Ми маємо право надати будь-яку особистуінформаціювідвідувачів Сайту на вимогуправоохороннихорганів,за ухвалою/рішенням суду чи в рамках іншихзаконних процедур, або ж на іншуправомірнувимогузгідно з чиннимзаконодавствомУкраїни.

Ми не несемовідповідальності за упущенувигоду, неотриманийприбуток, втратуданих, або будь-якііншізбиткивідвідувачів Сайту, якщотаківиникли при користуванні Сайтом. Відвідувач Сайту використовує Сайтна йоговласнийризик. У межах, які максимально дозволяє закон, аніArtinovTravel, ані будь-якаінша сторона, яка залучена до створення, виробництваабообслуговування Сайту, не несевідповідальності запряме, непрямеабовипадковепошкодження, які будь-коли завдавалися та якібулиспричиненітим, щовідвідувачмав доступ до Сайту, користувався ним абосподівався на нього, навітьякщовідвідувачабулопопереджено про можливість таких пошкоджень та втрат.

Ми не гарантуємо та не стверджуємо, щовикористанняматеріалу, якийнадається на Сайті, не зашкодитьінтересамтретіхосіб.

Усі права на зміст Сайту належать ArtinovTravelабовикористовуються за згодоюізправовласниками. Даний сайт в цілому, і окремійогоелементиохороняються Законом України "Проавторське право і суміжні права", іншими актами чинного законодавстваУкраїни та міжнароднимидоговорами.

Відвідувачі Сайту не повинніпоширювати, змінювати, передавати, користуватисяабовикористовуватиповторно будь-яку інформацію з Сайту для будь-якоїпублічноїабокомерційної мети без письмовогодозволуArtinovTravel. Відвідувачіповиннідотримуватисявсіхавторських прав та іншихпримітокпровласність на завантажені та/абокопійованіматеріали. Скопійованаінформація повинна міститиактивнегіперпосилання на Сайт.

Копіюванняінформації з Сайту може бути здійснено у некомерційнихцілях для розміщення на сторінкахвідвідувача, у блогах, соціальних мережах.

При роботі з сайтом відвідувачу не надаються права на інтелектуальнувласністьні на сам Сайт, ні на йогозмістчи на використання будь-якихелементівбрендингуабологотипів Сайту.

Якщо Ви відвідуєтеданий Сайт, то Ви автоматичнопогоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ таїїумовами. Якщо Ви не погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та їїумовами, то Ви маєтезалишитицей Сайт.

ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Відвідувач, користуючись Сайтом, прийнявумовицієї ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, враховує та згоден зтим, що дана ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до ПОЛІТИКИКОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, публікуються на ційсторінці Сайту.

У окремих випадках ми залишаємо за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних програм.