ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРОТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ФОП Рильський Владислав В’ячеславович ідентифікаційний код: 3521208298 Адреса: 23211, Україна, 23211, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище міського типу Стрижавка, ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЄЄВА, будинок 31, в особі Рильського Владислава В’ячеславовича, що діє на підставі Виписки, яке є Турагентом, Інтернет-магазин якого розташований на https://travel.vn.ua, керуючись ст. ст. 901-

907 ЦК України, ст. ст. 295-305 ГК України, ст. ст. 18-24 Закону України «Про туризм», “Про електронну комерцію”, іншими нормативними актами, що регулюють відносини у сфері туристичноїдіяльності та оформлення віз, іменований надалі«Виконавець», публікує договір публічної оферти про дистанційне туристичне надалі - Договір). Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Замовник) дій по замовленню туристичних послуг за допомогою інтернет-ресурсу

www.farvater.travel


, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прий няттям (акцептом) цієї оферти є здій снення Туристом платежу в рахунок оплати замовленоїтуристичноїпослуги.

1. Визначення термінів


Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:

1.1. Веб-сайт — відкритийдля вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Виконавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою

https://travel.vn.ua

за допомогою якого забезпечується вибір та здійснення бронювання турпродукту.


1.2. Договір оферти — це договір на туристичне обслуговування між Замовником і Виконавцем, якийукладається шляхом акцепту оферти.1.3. Акцепт (укладання/підписання) оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здій снення дій Замовником, що виражають намір скористатися веб-сай том Виконавця для оформлення й ого послуг.1.1 За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання здійснювати від імені та за рахунок Замовника фактичні та юридичні дії з передачі документів в відповідну консульську установу (надалі – «Консульство») згідно з програмою CUAET для оформлення віз (далі – послуги), а Замовник зобов’язується своєчасно надати Виконавцю документи, що вказані у Переліку документів в Додатку 2, які необхідні для виконання цього доручення та сплатити винагороду Виконавцю згідно з п. 2.1 цього Договору доручення.


1.2 За цим Договором Виконавець виступає посередником між Замовником та іншими суб’єктами туристичної діяльності, а також Консульств, що зазначається в підтвердженні Заявки.


2. Умови оплати за договором2.1 Загальна сума за цим Договором становить


6800 (шість тисяч вісімсот ) грн ..

Замовник сплачує Виконавцю винагороду на умовах передоплати та доплати згідно Додатка №1 на рахунок Виконавця, який вказаний у п.7 цього Договору.

Договір вважається укладеним між сторонами з моменту надання підтвердження оплати Замовником Виконавцю (квитанції, чеку або інших підтверджуючих документів) шляхом відправлення відповідальній особі згідно п.6 будь-яким засобом зв’язку, у тому числі електронною поштою.


2.2 Винагорода у повному обсязі Виконавцем не повертається:


2.2.1. у випадку якщо Замовник не виконав зобов'язання зі своєї сторони, а саме не надав заповнену форму зі всією інформацією та документи, які вказані в Додатку №2 цього Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладання угоди, які потрібні для виконання послуг Виконавцем - повернення передоплати неможливе.


2.2.2. у випадку відмови Замовника від доручення, якщо на момент такої відмови послуги були надані Виконавцем належним чином.


2.2.3. у будь-яких інших випадках, які мали місце при виконанні цього Договору та виникли не звини Виконавця,якщо Сторони зафіксували, що послуги за цим договором були надані належним чином2.3 Без отримання оплати послуг за договором на умовах передоплати Виконавець не приступає до виконання Договору.3. Порядок надання послуг за договором 3.1 Замовник, який бажає скористатись послугами Виконавця за договором, зобов’язується надати Виконавцю скан. або фото закордонного паспорту, а також перелік документів, що

вказаний в Додатку №2 цього Договору та надати достовірну інформацію, яку потребує Консульство для прийняття візової заяви. Замовник повинен надати весь перелік документів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладення договору.


Виконавець зобов’язується прийняти від Замовника скан. або фото закордонного паспорту, особисто заповнити візову анкету, додаткову документацію та передати зазначені документи в Консульство від імені Замовника.


3.2 Виконавець повинен передати всі отримані під час виконання цього договору документи та доступи Замовнику після отримання післяплати згідно Додатку №1. Виконавець буде інформувати Замовника про порядок та строки оформлення віз; 3.3 Виконавець може надавати на вимогу Замовника інші консультаційні (супутні) послуги за додаткову винагороду, яка буде обговорена та вказана в Додатку №1 до укладеного Договору між Сторонами.


3.4 Замовник проінформований Виконавцем про те, що видача візи або відмова в цьому залишається виключно на розсуд Консульства і Виконавець не є відповідальним за будь-яку затримку винесення рішення в отриманні візи Замовником. Консульство залишає за собою право запитувати додаткову інформацію та документацію та відмовляти у видачі візи Замовнику. В певних випадках, встановлених Консульством, замість передачі документів через Виконавця, Консульство надає відповідні документи безпосередньо Замовнику.


3.5 Замовник зобов’язаний надсилати документи на попередню перевірку Виконавцю лише після ознайомлення з умовами конфіденційності та обробки персональних даних. Факт передачі документів на попередню перевірку до Виконавця згідно з умовами пункту 3.1 Договору, свідчить про згоду Замовника про передачу своїх персональних даних на умовах, які викладені в цьому пункті Договору. Виконавець зі своєї сторони зобов’язується не розголошувати та не розповсюджувати конфіденційну інформацію Замовника, не використовувати та не застосовувати конфіденційну інформацію (документи) не інакше як лише для Співпраці та виконання умов договору та нести відповідальність згідно з пп.4.1-4.4.


4.Відповідальність Сторін


4.1 Виконавець має зберігати під час дії Договору всю надану Замовником Конфіденційну інформацію, на умовах конфіденційності, не розголошувати її жодній третій особі, включаючи власних співробітників, які прямо не залучені до надання послуг за цим Договором консультування, а також не використовувати її з жодною іншою метою, що відрізняється від мети, яка передбачена цим Договором консультування або іншим письмовим договором, в рамках якого така Конфіденційна інформація передається;4.2 Виконавець та її співробітники приймають на себе зобов’язання не копіювати, не дублювати матеріали та документи, не робити будь-які виписки з документів (у тому числі електронних), в яких є відомості, що становлять конфіденційну інформацію, окрім випадків, коли це необхідно для надання послуги.4.3 Будь-яка Конфіденційна інформація, розкрита згідно з цим Договором, є власністю Замовника. Цей Договір не передбачає передавання або надання Виконавцю будь- яких ліцензій, дозволів, прав чи інших вигод стосовно Конфіденційної інформації.


4.4 Виконавець дотримується усіх можливих застережень приймаючи документи Замовника. 4.5 Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору) та випадку, що не залежать від волі Сторін, і які неможливо було передбачити і уникнути.


4.6. В зв’язку з закінченням програми CUAET 15 липня 2023 р з 01.07.2023 Виконавець не бере на себе жодних фінансових зобов’язань у разі введення

плати


за візовий збір, здачу біометрії, вклейки візи в паспорт. Всі додаткові платні послуги введені Консульством Замовник сплачує самостійно.


4.7. Замовник у строк до 14 липня зобов’язаний надати заповнену форму зі всією інформацією та документи, які вказані в Додатку №2.


4.8. Якщо п.4.7 цього договору не буде виконано - з Виконавця знімаються всі зобов’язання за цим договором.


5. Додаткові гарантії5.1. У разі отримання від Канадського посольства/консульства відмови у наданні візи Виконавець гарантує - повернення сплаченої винагороди (п.2.1 Договору) у подвійному розмірі виключно за кожну не отриману візу, а не за всіх осіб вказаних у договорі. 5.2. Гарантія надається тільки у разі надання Замовником повного пакета документів та інформації заявлених у договорі та своєчасне виконання всіх умов процедури надання візи. При цьому Замовник зобов'язується надати повну і достовірну інформацію необхідну для відкриття

візи та дотримуватись строків виконання умов договору.5.3. Замовнику послуг при втраті Виконавцем паспорту, переданого на вклейку візи, гарантується - грошова компенсація у розмірі 1000$ у перерахунку в національній валюті за курсом НБУ.5.4. Гарантія сплаченої винагороди у подвійному розмірі не надається у таких випадках: -якщо мала місце депортація з будь-якої країни;


-наявні судимості в будь-якій країні;

-наявне подвійне громадянство;

-важкі хвороби (туберкульоз, ВІЛ, СНІД, венеричні хвороби, психічні розлади); -у випадку якщо подається сім'я один з членів якої не є громадянином України.

6.Заключні положення договору6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту сплати Замовником Виконавцю винагороди на умовах повної оплати згідно Додатка №1 на рахунок Виконавця, який вказаний у п.7 цього Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору. Сторони визнають, що зобов’язання Виконавця за цим Договором є цілком правомірними, конкретними та здійсненими.


РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:

Отримувач

ФОП Рильський Владислав В’ячеславович

IBANUA603220010000026006310086274

ІПН/ЄДРПОУ 3521208298

Акціонерне товариство

УНІВЕРСАЛ БАНК МФО322001

ОКПО Банку21133352

Можна зробити переказ за номером картки: 4035200041125177